ورزش علمي

مقالات ، تصاوير ، طرح درس ، مشاوره ورزشي و اصول تمرين

برترين كشتي گيران ايران در مسابقات المپيك و جهاني

 

برترين كشتي گيران ايران در مسابقات المپيك و جهاني به ترتيب زير است.

نحوه امتياز دهي براساس امتياز دهي فدراسيون جهاني كشتي (فيلا) است كه بر طبق آن برترين كشتي گيران قرن جهان را انتخاب كرد .

نحوه امتياز دهي:

مدال طلاي المپيك 20 امتياز

مدال نقره المپيك 10 امتياز

مدال برنز المپيك 5 امتياز

مدال طلاي جهان 10 امتياز

مدال نقره جهان 5 امتياز

مدال برنز جهان 2 امتياز

 


برترين  كشتي گيران آزادكار ايران در مسابقات المپيك و جهاني:

 

رديف

نام

امتياز

عناوين

1

غلامرضا تختي

70

يك  طلاي المپيك 1956

دو نقره المپيك 1952، 1960

دو طلاي جهان 1959،‌1961

دو نقره جهان 1951، 1962

1

عبداله موحد

70

يك طلاي المپيك 1968

پنج طلاي جهان

1965، 1966، 1967، 1969، 1970

 

3

امامعلي حبيبي

50

يك طلاي المپيك 1956

سه طلاي جهاني

1959، 1961، 1962

3

رسول خادم

50

يك طلاي المپيك 1996

يك برنز المپيك 1992

دو طلاي جهان 1994، 1995

يك نقره جهان 1998

5

ابراهيم جوادي

45

يك برنز المپيك 1972

چهار طلاي جهان

1969، 1970، 1971، 1973

5

عليرضا دبير

45

يك طلاي المپيك 2000

يك طلاي جهان 1998

سه نقره جهان

1999، 2001، 2002

7

منصور

مهدي زاده

32

سه طلاي جهان

1961، 1962، 1965

يك برنز جهان 1963

7

عليرضا حيدري

32

يك برنز المپيك 2004

يك طلاي جهان 1998

سه نقره جهان

1999، 2002، 2003

يك برنز جهان 1997

9

محمد ابراهيم سيف پور

30

يك برنز المپيك 1960

دو طلاي جهان 1961، 1965

يك نقره جهان 1963

9

منصور برزگر

30

يك نقره المپيك 1976

يك طلاي جهان 1973

دو نقره جهان 1975، 1977

11

شمس‌الدين سيد عباسي

25

يك برنز المپيك 1968

يك طلاي جهان 1970

دو نقره جهان 1969، 1971

11

عسكري محمديان

25

دو نقره المپيك 1988، 1992

يك نقره جهان 1989

13

عباس جديدي

24

يك نقره المپيك 1996

يك طلاي جهان 1998

دو برنز جهان 1995، 1999

14

اميررضا خادم

22

دو برنز المپيك 1992، 1996

يك طلاي جهان 1991

يك برنز جهان 1990

15

محمدعلي صنعتكاران

20

يك برنز المپيك 1964

يك طلاي جهان 1961

يك نقره جهان 1965

16

مجيد تركان

17

يك طلاي جهان 1990

يك نقره جهان 1985

يك برنز جهان 1989

16

محمد طلايي

17

يك طلاي جهان 1997

يك نقره جهان 1994

يك برنز جهان 2002

19

توفيق جهانبخت

15

يك برنز المپيك 1952

يك طلاي جهان 1954

19

اكبر فلاح

15

يك طلاي جهان 1993

يك نقره جهان 1995

19

عباس حاج كناري

15

يك طلاي جهان 1997

يك نقره جهان 1998

22

غلامرضا محمدي

14

دو نقره جهان 1993، 1995

دو برنز جهان 1994، 1998

23

محمد مهدي يعقوبي

12

يك نقره المپيك 1956

يك برنز جهان 1951

23

عليرضا رضايي

12

يك نقره المپيك 2004

يك برنز جهان 2003

24

مراد محمدي

12

يك طلاي جهان 2006

يك برنز جهان 2005

26

ابوطالب طالبي

11

يك برنز المپيك 1968

سه برنز جهان 1966،1967،1969

27

عباس زندي

10

يك طلاي جهان 1954

27

محمدعلي خجسته پور

10

يك نقره المپيك 1956

27

محمود ملاقاسمي

10

يك برنز المپيك 1952

يك نقره جهان 1951

27

ناصر گيوه‌چي

10

يك نقره المپيك 1952

27

نبي سروري

10

يك طلاي جهان 1957

27

محسن فرح‌وشي

10

يك طلاي جهان 1973

27

رضا سوخته سرايي

10

دو نقره جهان 1978، 1981

27

عليرضا سليماني

10

يك طلاي جهان 1989

27

مهدي حاجي زاده

10

يك طلاي جهان 2002

27

مسعود مصطفي‌جوكار

10

يك نقره المپيك 2004

27

عبداله‌ مجتبوي

10

يك برنز المپيك 1952

يك نقره جهان 1951

38

محمد فرهنگ‌دوست

7

يك نقره جهان 1970

يك برنز جهان 1971

38

محمد‌حسن محبي

7

يك نقره جهان 1985

يك برنز جهان 1990

40

حسين ابراهيمان (ملاقاسمي)

5

يك نقره جهان 1957

40

رمضان خدر

5

يك نقره جهان 1974

40

محمد خادم

5

يك نقره جهان 1962

40

محمدعلي فرخيان

5

يك نقره جهان 1965

40

علي اكبر حيدري

5

يك برنز المپيك 1964

40

محمد‌علي فردين

5

يك نقره جهان 1954

40

نصراله سلطاني‌نژاد

5

يك نقره جهان 1961

40

محمد‌حسين محبي

5

يك نقره جهان 1978

40

امير توكليان

5

يك نقره جهان 2001

40

بابك نورزاد

5

يك نقره جهان 2001

40

علي اصغر بذري

5

يك نقره جهان 2006

40

سعيد ابراهيمي

5

يك نقره جهان 2007

52

ابوالفضل انوري

4

دو برنز جهان 1966، 1969

52

رضا يزداني

4

دو برنز جهان 2006، 2007

54

حسين تهامي

2

يك برنز جهان 1966

54

حميد توكل

2

يك برنز جهان 1961

54

محمدرضا نوايي

2

يك برنز جهان 1973

54

محمد بزم‌آور

2

يك برنز جهان 1978

54

محمد رضايي

2

يك برنز جهان 1978

54

اويس ملاح

2

يك برنز جهان 1991

54

بهروز ياري

2

يك برنز جهان 1994

54

مجيد خدايي

2

يك برنز جهان 2002

54

فردين معصومي

2

يك برنز جهان 2006

 

 

 

 

برترين كشتي گيران فرنگي  كار ايران در مسابقات المپيك و جهاني:

 

 

رديف

نام

امتياز

عناوين

1

حميد سوريان

30

سه طلاي جهان 2005، 2006، 2007

2

رحيم علي‌آبادي

17

يك نقره المپيك 1972

يك نقره جهان 1969

يك برنز جهان 1973

3

حسن رنگرز

12

يك طلاي جهان 2001

يك برنز جهان 2002

4

فيروز علي‌زاده

10

يك طلاي جهان 1969

5

محمد پذيرايي

5

يك برنز المپيك 1960

5

محمد بنا

5

يك نقره جهان 1983

5

رضا سيم‌خواه

5

يك نقره جهان 1991

5

علي اشكاني

5

يك نقره جهان 2005

9

سامان طهماسبي

4

دو برنز جهان 2006، 2007

10

عليرضا قليج‌خاني

2

يك برنز جهان 1961

10

ايرج خورشيد‌فر

2

يك برنز جهان 1966

10

مراد‌علي شيراني

2

يك برنز جهان 1977

10

قاسم رضايي

2

يك برنز جهان 2007

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391ساعت 12:41  توسط قضائي  | 

طرح درس روزانه جهت آموزش سرویس ساده والیبال

طرح درس روزانه کلاس چهارم   

 

جلسه : هفتم                                                               تاریخ : 27/9/1389

عنوان درس : آموزش مهارت سرویس والیبال

هدف کلی : آشنایی با مهارتها و قوانین رشته ورزشی والیبال و ارتقاء فاکتورهای آمادگی جسمانی و استقامت قلبی تنفسی

اهداف جزئی :

1-    دانشی : دانش آموزان باید بدانند به چه منظوری سرویس زده می شود، از چه قسمت زمین و با چه تکنیکی باید به توپ ضربه بزند و هم چنین انواع خطاهای سرویس را تشخیص دهد و هدف از آمادگی جسمانی را بداند.

2-    مهارتی : دانش آموز باید قادر باشد به خوبی یک سرویس ساده والیبال را با تکنیک صحیح اجرا نماید.

3-    نگرشی : دانش آموز با انجام کار گروهی هنگام یادگیری سرویس، تعامل با گروه و اعضاء را فرا می گیرد. هم چنین با قرارگیری در 2 گروه هنگام تمرین مهارت، ضمن توجه کامل همراه با انگیزش کافی، رقابت سالم در قالب یک گروه را فرا می گیرد و با رعایت قوانین مربوطه به ایجاد حس قانون مندی در دانش آموز کمک می شود.

وسایل مورد نیاز : توپ والیبال، زمین مینی والیبال، کله قندی، توپ مدیسین بال، تشک دراز و نشست، چوب 9×4 ، گچ برای خط کشی زمین

فرایند تدریس

شرح فعالیت

آماده سازی

(30% کل زمان کلاس 12-10 دقیقه)

آمادگی سازمانی

پس از سلام و احوال پرسی، حدیث یا ذکر ایام هفته بر روی تخته یادداشت می شود. همکار دانش آموز از هفته قبل مشخص شده است و موارد مختلف در جلسه ابتدای سال و هم چنین به صورت جداگانه به همکار دانش آموز یادآوری شده است. وظایف نماینده ورزش هفته یا همکار دانش آموز، اجرای صحیح کشش ها و نرمش های عمومی است که در صورت نیاز با مراجعه به معلم توضیحات و راهنمایی های لازم را دریافت می نماید. هم چنین تحویل وسایل کمک آموزشی و توپ ها و پخش آن ها در زمین و در صورت انجام بازی، داوری کردن و کمک و نظارت در اجرای صحیح حرکات، تذکرات انضباطی به دانش آموزان و ... بدین وسیله و با انتخاب شدن دانش آموزان حداقل یک بار در طول سال تحصیلی حس مسئولیت و تعامل اجتماعی در دانش آموز به وجودآمده، تقویت شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد. هم چنین انتخاب شدن و مسئولیت پذیرفتن در بین دانش آموزان پیش فعال و نا مرتب، اثرات فوق العاده مطلوبی را خواهد داشت. تعویض لباس در محل های مشخص شده و قبل از ورود معلم به کلاس انجام می شود. معلم تک تک اسامی دانش آموزان را ذکر می کند و گروه آنها( آمادگی جسمانی یا والیبال) را به آنها یادآوری می کند، نحوه گروه بندی دانش آموزان به صورت کاملا ثابت نیست بلکه به ظاهر تصادفی ولی با نظمی از پیش تعیین شده از طرف معلم می‌باشد، مثلا نیمه اول یا نیمه دوم کلاس و یا 3 نفر 3 نفر بصورت یکی در میان و ... می‍باشد. این نوع گروه بندی ضمن کم کردن تنش و جبهه بندی در بین دو یا چند گروه خاص، به دانش آموز امکان می دهد تا در غالب گروه با تمام اعضای کلاس تعامل داشته و یا رقابت کند.  هم چنین هنگام خروج، لباس ورزشی و وضعیت ظاهری ارزیابی می شود و از تجمع ناگهانی موقع خروج از کلاس جلوگیری می‌شود.گروه بندی کلی(آمادگی جسمانی و والیبال)در زمان ساعت اول و دوم جابجا خواهد شد.

آمادگی بدنی

 

 

آمادگی بدنی

گرم کردن عمومی

 

ابتدا انجام حرکات کششی عمومی عضلات قامتی، شانه، دست و پا جهت افزایش خون رسانی در عروق عضلانی و آمادگی تاندون ها و تارهای عضلانی همراه با توضیح این عمل در حد فهم برای دانش آموزان. این حرکات به صورت ثابت از ابتدای سال تحصیلی از طرف معلم به کلیه دانش آموزان آموخته شده و لزوم انجام آن در هر جلسه یادآوری می شود(این حرکات باعث می شود که آسیب دیدگی احتمالی شما کمتر گردد و توان شما برای انجام حرکات بیشتر شده و احساس خستگی کمتری کنید). همچنین دوی نرم و سبک با انجام حرکات متنوع و تغییر مسیر دادن ها . چون یکی از اهداف، افزایش استقامت قلبی و تنفسی است با رعایت اصل ویژگی فردی برای دانش آموزان کلاس چهارم(یعنی مقدار توان هر دانش آموز در مواجهه با تمرینات مشخص و مقدار سازگاریهای وی معین شود) و با رعایت اصل اضافه بار نسبت به افزایش مقدار زمان و مقدار دو، اقدام می کنیم(در جلسه هفتم مقدار دو 8 دور زمین معادل 450 متر می باشد) در حد 60 %MHR که تا حدودی استقامت قلبی تنفسی را نیز مد نظر قرار می دهد.

سپس نفس گیری و انجام حرکات کششی متنوع جهت دفع اسید لاکتیک و پس از آن انجام حرکات چرخشی مفاصل از بالا به پایین و بالعکس، در این مرحله می توان انواع حرکات با صدای سوت مانند پرش ها همراه با یک دست زدن، دو دست زدن و بیشتر، جمع شدن و باز شدن با صدای سوت، دویدن و تغییر جهت همراه با صدای سوت و انجام شیرین کاری بالانس روی دست ها(حرکت قورباغه ای) را پس از انجام گرم کردن صحیح و کامل انجام داد که هدف عمده آن بالا بردن شاخص های آمادگی جسمانی از قبیل چابکی و قدرت و استقامت می باشد.این شیرین کاریها در هر هفته از طرف معلم و به صورت متنوع ارائه می شود.  

گرم کردن اختصاصی

حرکت سرویس اولیه که با استفاده از شیوه نمایش و آموزش کل به جزء توسط معلم برای دانش آموز ارائه شده، و به دانش آموزان توصیه می شود ابتدا به تمرین ذهنی پرداخته و سپس به انجام حرکت بدون توپ بپردازند. در این حرکت دست و پا به صورت مخالف قرار گرفته و از پشت خط همراه با حرکت آزادانه دست از مفصل بازو از طرف گروه 1 برای گروه 2 توپ به صورت غلتاندن روی زمین ارسال می شود، این حرکت ضمن گرم شدن کامل مفاصل کمربند شانه جهت جلوگیری از عوارض تندونیت و کشیدگی عضلات به خصوص تاندون عضله فوق خاری به یادگیری صحیح در حرکت آزادانه بازو در ضربه سرویس کمک شایانی می نماید.

 

 

 

 

 

آموزش

(50% کل زمان کلاس 25-20 دقیقه)

آمادگی جسمانی

توضیح این موضوع که انسان برای انجام کارهای روزانه به انرژی نیاز دارد و اینکه ورزش به انسان در جهت تقویت قوای جسمانی کمک می کند، هم چنین دانش آموز این پیش زمینه ذهنی را دارد که انجام امور عبادی مانند نماز، روزه، حج و ... و کار کردن که خود عبادت است به داشتن بدنی سالم و سلامت منوط می شود. هم چنین ورزشکار شدن در سنین بالاتر(ورزش قهرمانی)، انجام تمرین در این سنین را می طلبد(در این شرایط دانش آموز انگیزه لازم را جهت انجام حرکات آمادگی جسمانی کسب خواهد نمود). سپس  ایستگاه هایی را که جهت گروه آمادگی جسمانی در نظر گرفته ایم تشریح می کنیم. هدف از این فعالیت ایستگاهی ارتقای فاکتورهای آمادگی جسمانی از قبیل چابکی(دو 9×4 متر)، قدرت(شنای سوئدی و دراز و نشست)، و استقامت(که هدف اصلی است ودر طول کل ایستگاه ها بدست می آید) . این ایستگاه ها به صورت مربع و با فاصله 10متر از یکدیگر ترتیب داده خواهد شد که زمان کل در پایان ملاک خواهد بود. این ایستگاه ها را به صورت دوره ای(اینتروال) تکرار می کنیم یعنی پس از طی کردن ایستگاه هابرای بار اول، دانش آموز دور دو مخروط انتهایی زمین به صورت آرام می دود و یا در ایستگاه های ثابت مشخص به صورت آزاد طناب می زند(در حد 10 تا 15 ثانیه استراحت فعال) تاایستگاه اول تخلیه شده و بلافاصله وارد مراحل ایستگاه ها برای باردوم شود.

چون انجام تمرینات استقامتی جهت ارتقاء شاخص های عضلانی و قلبی تنفسی به صورت تداومی خسته کننده و تکراری است (به خصوص در سنین ابتدایی) و با توجه به تحقیقات ثابت شده که تمرین دوره ای را یکی از بهترین انواع تمرین جهت افزایش فاکتورهای استقامت عمومی می داند، این نوع تمرین انتخاب می شود.

مهارت ورزشی

چون قبلا مهارت پنجه والیبال به خوبی با دانش آموزان تمرین شده است و تا حدودی دانش آموزان با قوانین و اندازه ها و وسایل زمین والیبال آشنا شده اند، گروه بندی شده و پیشنهاد بازی از طرف معلم ورزش مطرح می گردد، اما تنها کمبود برای انجام بازی مهارت شروع بازی یعنی سرویس است که دانش آموز پس از پی بردن به این نقص انگیزه لازم را جهت یادگیری این مهارت کسب می کند. سپس پیشنهاد آموزش سرویس ساده مطرح و بر لزوم یادگیری و اهمیت آن در بازی تاکید می گردد. آموزش به شیوه جزء جزء و از ساده به مشکل انجام و در طی تمرین بر رفع اشکالات دانش آموزان به صورت مخاطب گروهی و انفرادی تاکید می گردد. در صورت داشتن وقت اضافه و برای تنوع در کار، انجام بازی وسطی به صورت دایره با پاس دادن دو نفر بیشتر به صورت هوایی که نفر وسط در صورت گرفتن توپ جانشین کسی می شود که توپ را از او گرفته است. نفرات وسط می‌توانند از یک نفر بیشتر باشند.

بازگشت به حالت اولیه

(20% کل زمان کلاس

8-5 دقیقه)

سرد کردن

انجام حرکات کشش عضلات به صورت عمومی و اختصاصی و دویدن تا حدودی ریتمیک همراه با سوت زدن های متنوع از طرف معلم ، نفس گیری و ...

جمع آوری وسایل-  بیان تذکرات مورد نیاز

جمع آوری وسایل و توپ ها توسط نماینده ورزش و به کمک دانش آموزان.

تذکر بهداشتی: شستن لباس های ورزشی برای آمادگی جلسات بعدی و هم چنین شستن لباس های زیر برای جلوگیری از بیماری های پوستی و ذکر این نکته که در صورت عدم شستشو ی لباس چه عواقبی به بار خواهد آمد. پوشیدن لباس متناسب با فصل و اینکه در هوای سرد خودمان را بپوشانیم 

تنظیم کننده : محمد جواد قضایی                                   تاریخ تنظیم : 20/9/1389

استان :   اصفهان                                                       شهرستان/ منطقه/ ناحیه :   نجف آباد

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 11:20  توسط قضائي  | 

برنامه پيشنهادي آماده سازي جهت برگزاری یک جلسه درس تربیت بدنی

 طرح مسئول كلاس يا همكار دانش آموز

در هر جلسه از تمرين از ميان دانش آموزان يك نفر به عنوان مسئول كلاس و نماينده مربي به دانش آموزان معرفي مي گردد. اين دانش آموز به صورت ظاهراً تصادفي از طرف مربي مشخص مي شود ولي در طول جلسات درس تربيت بذني به نوبت به هر كدام از دانش آموزان حداقل 1 الي 2 بار همكاري در كلاس تعلق مي گيرد. همكار دانش آموز هر جلسه براي جلسه آينده معرفي مي گردد و در طول مدت زمان تا جلسه كلاس، ضمن پيشنهاد يك برنامه نرمش و گرم كردن عمومي هماهنگي لازم را با مربي به عمل آورده و موارد خواسته شده را در برنامه تمريني خود لحاظ مي كند.در پايان يك جلسه تمرين با توجه به همكاري قابل قبول دانش آموز با مربي ورزش وهمچنين ابتكار عمل در كار ضمن ارزيابي دقيق مربي موارد تشويقي از فبيل نمره، امتياز مثبت،معرفي به دفتر جهت تقدير در صبحگاه و... ارائه مي شود.اين برنامه در صورت اجراي دقيق و مديريت در كار نه تنها سلب مسئوليت و كاهش بار كاري معلم محسوب نمي شود بلكه باعث راندمان كاري بيشتر به علت كاهش صرف زمان و انرژي دبير براي مسايل جانبي ، مديريت بهتر و ارائه برنامه درسي موفق تر هم خواهد شد.

موارد خواسته شده از همكار دانش آموز:

1-    كمك به حفظ نظم و انسجام چه در محيط كلاس و چه در زمين ورزش

2-    اجراي كامل گرم كردن عمومي وهمچنين سرد كردن در انتهاي جلسه تمرين

3-    در صورت احتياج داوري بازي ها

4-    تحويل گرفتن وسايل آموزشي و توپ ها و تقسيم در بين دانش آموزان و همچنين جمع آوري و تحويل در آخر كلاس

نتايج گزارش شده در مدت زمان اجراي اين برنامه در مدرسه راهنمايي علم الهدي نجف آباد

*حفظ نظم و همكاري در كلاس به كمك خود دانش آموزان

* تقويت روحيه اعتماد به نفس در نزد دانش آموزان همكاري كننده

*ارزيابي ظرفيت و خود باوري و مسئوليت پذيري دانش آموز (تا در صورت مشكل مراتب به مشاور مرسه اطلاع داده شود)

*دانش آموزاني كه قبلاً به عنوان مسئول انتخاب شده اند تجارب خود را در اختيار دانش آموزي كه در جلسه آينده مسئول كلاس است كذاشته و از اين راه سطح كيفي ارائه نرمش ها و تمرينات و تنوع آن گسترش مي يابد.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد 1389ساعت 16:19  توسط قضائي  | 

کشتی ورزش اول ایران زمین

کشتی ورزش اول ایران زمینِ پر افتخار ترین رشته و مهد پرورش نام آوران و قهرمانان این مرز و بوم که هماره الفتی نزدیک با جوانمردی و مروت و به اصطلاح غربی ها (فر پلی) داشته به نظر جمله کارشناسان دیگر درخشش سابق را ندارد هر چند هنوز در چند استان کشور هنوز طرفداران پر و پا قرص خودش را دارد اما جا دارد علت این افول را به دقت زیر نظر بگیریم و عادلانه قضاوت کنیم کشتی آزاد ما زمانی شانه به شانه شوروی سابق و حتی گاهی سر تر از آن در میادین ظاهر می شد اما اکنون کار به جایی رسیده که گاهی روسیه از اعزام تیم های کشتی خود به تورنمنت های ایران به بهانه کیفیت پایین کشتی گیران ایرانی خودداری می کند و یا با تیمی ناقص یا آماتور شرکت می کند.جالب اینجاست که مسئولین کشتی ایران هنوز خواب قهرمانی جهان و المپیک برای این رشته می بینند و در صدد بر طرف نمودن ایرادات این ورزش پر مخاطب سابق!! نیستند.        ادامه دارد...

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 14:52  توسط قضائي  | 

چرا در ورزش اينقدر پيشرفته ايم؟!!!!!!!

مطالعه آماري پيشرفت در كشو ر ما قطعا حتي با پيشرفت صنعتي وتكنولوژي مديريت هيچ گونه قرابتي ندارد.و مشكل اينجاست كه متاسفانه مسولين فهيم ورزش كشور اين ساخت وسازهاي جزيي دراين چند ساله در زمينه مكانهاي ورزشي را به مثابه وحتي خود پيشرفت ورزشكار تلقي مي كنند!!
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388ساعت 10:43  توسط قضائي  | 

براي ارتباط با ما www.jghazaei1361@yahoo.com يا تلفن 09131331480
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین 1388ساعت 13:12  توسط قضائي  | 

تربيت بدني يا ورزش2!

اما دركشور ما ايران، هنوز درك درستي از ورزش يتربيت بدني ارائه نشده است.حتي از بازي كه ورد زبان كوچك و بزرگ است! ايران با جمعيتي بيش ار 70ميليون نفر و جزو 3كشور جوان از لحاظ نيروي جوان!تنها و تنها دلخوشي مسئولين سياسي!ورزشش اين است كه روز روزگاري رضازاده اي،دبيري بيايد تك مدالي!يا تك لقمه اي ناچيز از اين همه خوان رنگارنگ المپيك و جهاني برچيند!آنوقت بگويندو بنويسند و بشمارند و نمانما كنندكه ماچنينيم و چنان!
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387ساعت 17:15  توسط قضائي  | 

طرح درس

به نام خدا جلسه : اول تاريخ : عنوان درس : تربيت بدني هدف كلي : آشنايي با توپ و آموزش پاس بغل پا در فوتبال اهداف جزئي : 1- دانشي : با نشان دادن پاس بغل پا توسط مربي ،آموزش و بيان كردن ارزش ها و فوايد آن(تعميم پذيري)معلو مات دانش آموز درباره فوتبال افزايش مي يابد. 2- مهارتي : دانش آموز با يادگيري و تمرين اين مهارت با استفاده از داخل پا به راحتي خواهد توانست توپ را به هدفي كه در6متري او قرار دارد پاس دهد(قابليت پاس كاري به صورت سالم) در بُعد يادگيري حركتي سالم رساندن 3پاس از 5 پاس بازخورد موفقيت در آموزش صحيح را نشان خواهد داد. 3- نگرشي : با طرح ريزي تمرين به صورت جزء جزء و از آسان به مشكل، كمك به دريافت و درك مهارت و همچنين با متنوع كردن نوع تمرين و همچنين تمرين ذهني به پيشرفت در يادگيري كمك مي شود. استفاده از تقويت كننده ها در مراحل آموزش (امتياز و نمره و..)باعث تقويت روحيه همكاري با مربي و ساير دانش آموزان خواهد شد. وسايل مورد نياز : توپ فوتبال،كله قندي، توپ طبي فرآيند تدريس شرح فعاليت آماده سازي 7 دقيقه آمادگي سازماني حضور و غياب در 3 مرحله در طول مدت كلاس تكرارخواهد شد. *در مرحله اول بازخواني ليست كلاسي *مرحله دوم گروه بندي به ظاهر تصادفي ولي با طرح ريزي قبلي *مرحله سوم در حين تمرين و رفع اشكال تعويض لباس در عرض5-3دقيقه قبل از ورود معلم به كلاس آمادگي بدني گرم كردن عمومي 1-راه رفتن2-حركات كششي عمومي عضلات قامتي،شانه،دست و پا(افزايش گردش خون در عروق عضلاني-آمادگي تاندون ها و تارهاي عضلاني) 3-دويدن نرم جهت بالا بردن تدريجي ضربان قلب(در حد70-60درصدMHR ) 4-نرمش هاي عمومي جهت آمادگي مفاصل در جهت سري پايي يا بالعكس گرم كردن اختصاصي بالا آوردن پا و چرخش مچ پا با استفاده از دست در دو جهت ،چرخش زانو ها ،راه رفتن روي لبه ي داخلي پا و سينه و پاشنه پا ،درجا زدن با سرعت در مدت زمان 3 الي 5 ثانيه و سپس حركات كششي عضلات پا جهت دفع اسيد لاكتيك آموزش 20 دقيقه آمادگي جسماني استقامت عضلات شكمي : توانايي يك يا گروه عضلات شكمي در حفظ وپايداري تمرينات ايستاده و يا شديد و تكراري و اين توانايي تا حدود زيادي به قدرت و قابليت بي هوازي بستگي دارد. مفهوم: 5 عضله موسوم به عضلات شكمي اعمال خم شدن و خم شدن جانبي ،نگه دارندگي و كمك بازدم را باعث مي شود.از تركيب عمل عضلات شكمي تقريبا اكثر حركات ورزشي سود مي برند كه افزايش فاكتور استقامتي اين عضلات، به همراه سرعت ،قدرت ،انعطاف پذيري و چابكي ،نقش به سزايي در اجراي مهارت هاي ورزشي ايفا مي كند. تمرينات استقامتي به صورت مستقيم بر ساز و كارهاي قلبي و عروقي و ظرفيت تنفسي (توان هوازي)تاثير گذاشته و اين يكي از فاكتورهاي افزايش استقامت بدني به شمار مي رود. همچنين در منظر حركات اصلاحي قدرت و استقامت در ناحيه عضلات شكمي مانع از افزايش قوس ستون مهره ها در ناحيه شكم (لوردوز)خواهد شد. تمرين 1 : دانش آموز به پشت خوابيده و با دست هاي كشيده توپ طبي را مي گيرد و سپس همزمان دست ها و پاها را به همان صورت كشيده بالا مي آورد به صورتي كه توپ طبي روي ساق پا قرار گيرد و سپس به حالت قبل بر مي گردد.با تغيير حركت به راست و چپ عضلات مورب شكمي بيشتر درگير خواهند شد.(افزايش تعداد تكرارها افزايش استقامت عضلاني را به همراه خواهد داشت. تمرين 2 : نفر اول به پشت مي خوابد در حالي كه سر در امتداد زانوي يار كمكي قرار مي گيرد وپاهاي او را زير بغل قرار مي دهد. نفر اول همزمان پا را بدون خم كردن زانو به حالت كشيده بالامي آورد يار كمكي نيز بالا تنه را بلا مي آورد و حركت دراز و نشست را انجام مي دهد. نكته: جهت ترغيب دانش آموزان به انجام اين تمرينات از تقويت كننده هاي نمره و امتياز مثبت ويا استفاده از روحيه رقابتدر غالب تيم(تمرين 2) استفاده مي شود. رفع اشكال: در حين تمرينات اوليه بازخورد نوع حركت(صحيح يا غلط) توسط مربي به دانش آموز انتقال داده مي شود پس از تصحيح اشتباهات مرحله(خودكاري) توسط دانش آموز زير نظر مربي با استفاده از متنوع ساختن نوع تمرينات آغاز مي شود. مهارت ورزشي آشنايي با توپ و آموزش پاس بغل پا: تعريف:از جمله پاس هايي كه به تعداد زياد در طول بازي استفاده مي شودو در صورت استفاده از شكل صحيح اين مهارت، يكي از بهترين و دقيق ترين تكنيك هاي پاسكاري محسوب مي شود. مفهوم: اين نوع پاسكاري در فوتبال حركتي از بغل(پهلو) است. زانومقداري خم شده و پاي ضربه زننده با زاويه 90درجه به سمت خارج مي چرخد (out vard rotation)و سپس به توپ ضربه زده مي شود. همكاري خوب و متمركز در طول بازي با ساير بازيكنان نيازمند مهارت لازم در اين نوع پاسكاري است. آشنايي با توپ:جهت با توپ فوتبال از لمس توپ، پرتاب دستي توپ ، و حركات با پا به صورت دلخواه در مسير هاي كوتاه در نظر گرفته شده است. آموزش: شكل صحيح پاسكاري بغل پا نمايش و توضبح داده خواهد شد سپس دانش آموزان در 2 گروه در دونيمه زمين تقسيم و دو به دو در فاصله 5-4متري به پاسكاري مي پردازند در اين مرحله پاس ها نبايد به صورت تك ضرب باشد بلكه با مهار توپ به آن ضربه زده مي شود. نكات: زاويه پا 90درجه با چرخش خارجي، نيروي ضربه با عضلات ناحيه داخلي ران،زانو ها و مچ پا به صورت ثابت((fix وبا عقب بردن نسبتا كم پا تا زمان ضربه به توپ. مركز ثقل مقداري به زمين نزديك،به صورت قرص و محكم ايستاده و دستها به طرف پايين آويزان است(در اصطلاح ايستادن ميمون) پس از اين كه بازيكنان به صورت دو به دواين تمرينات را انجام دادند،گروه Aتوقف نموده 30ثانيه تمرين ذهني و مرور داده ها را خواهند داشت،دراين فاصله گروهBهمچنان به تمرين پاسكاري ادامه خواهند داد سپس رفع اشكال و تعويض ماموريت دو گروه. در مرحله بعدي با متنوع ساختن تمرينات به صورت تك ضرب، در حال حركت، گروه دايره اي،تعدا پاس معين در مناطق مشخص شده زمين،افزايش فاصله پاسكاري و حركات تركيبي 2و3نفره پاس بغل پا تمرين داده خواهد شد. نكته:در هر مرحله ايستگاه هايي به منظور استراحتو ارائه مشوق ها(تقويت كننده ها)همچنين تمرين ذهني ،رفع اشكال و ورود به مرحله بالاتر در نظر گرفته شده است. كاربرد: با پيشرفته شدن شكل تمرين و با ارائه حركات تركيبي چند نفره دانش آموز كاربرد اساسي اين مهارت را در غالب يك تيم فوتبال در مي يابد. بازگشت به حالت اوليه 7 دقيقه سرد كردن انجام حركات متنوع و ابتدايي به صورت همزمان وتا حدودي ريتميك و كشش عمومي و اختصاصي عضلات جهت دفع اسيد لاكتيك توليد شده در بدن بازگشت ضربان قلب به حالت عادي. جمع بندي نهايي 5 دقيقه تذكرات بهداشتي: 1-بازيكنان بايد از خطرات ذاتي و صدماتي كه ممكن است در بازي فوتبال رخ دهد آگاهي داشته باشند و بايد مسئوليت آن ها را درارتباط با سلامتي افراد تيم خودي و بازيكنان حريف خاطر نشان ساخت. 2- بايد مطمئن بود زماني كه بازيكنان آسيب ديده هستند بازي نكنند. 3- بازيكنان حتما بايد قبل از انجام تمرين و مسابقات بدن خود را به طور صحيح گرم كنند. 4- در مورد وسايل بازي توصيه هاي لازم انجام مي گيرد.به بازيكنان نحوه جلوگيري از تاول پا از طريق پوشيدن كفش كاملا اندازه آموزش داده مي شود. 5-توصيه به شتشوي مرتب لباس زير و لباس ورزشي بعد از انجام هر جلسه تمرين. كليه مطالب و مطالب ورزشي و اخلاقي در آدرس اينترنتي www.varzesheelmi.com قابل دسترسي است.
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اسفند 1387ساعت 13:41  توسط قضائي  | 

تربيت بدني يا ورزش!

قطعا متخصصان امر تفاوتي مابين تربيت بدني و ورزش قائل هستند چون هركدام از اين كلمات مفاهيم و تا حدودي تعاريف خاص و متمايزي را شامل مي شود.همگان بر اين نكته اتفاق دارند كه گسترش فرهنگ عمومي همراه با فراگيري ابزار و تمامي موارد لازم جهت شكوفايي تربيت بدني به خصوص در مدارس و در وهله بعدي افزايش استقبال عمومي نسبت به ورزش در حالي كه تمامي مسئولين امر نظر مساعد و جدي مبني بر سلامت و پيشرفت ورزش در همه اقشار و لايه هاي جامعه دارند ،باعث پيشرفت و توسعه ورزش همگاني نيز خواهد شد.كشورهاي پيشرفته ورزشي ونمونه بارز آن كشورهاي بلوك شرق سابق كه هنوز هم شاهد حتي صادرات بازيكن و مربي اين كشورها به ساير نقاط هستيم و يا چين ،ابرقدرت ورزش دنيا جملگي از مجراي فوق طي مسير كردند تا به اين نقطه رسيدند و در مرحله رقابت و ركورد شكني با انجام كار تحقيقي مدون،منظم و پر حجم موقعيت خود و ورزشكاران خود را در عرصه جهاني تثبيت نمودند.اما در كشور ما ايران... «پايان قسمت اول»
+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1387ساعت 8:28  توسط قضائي  |